skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24.712  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Năm xuất bản: Sau 2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SERVER AND METHOD, NON-TRANSITORY COMPUTER READABLE STORAGE MEDIUM, AND MOBILE CLIENT TERMINAL AND METHOD

Abe Shinichiro ; Arisawa Shigeru ; Usui Takashi ; Esaka Seiji ; Sonoda Shuhei ; Takada Masayuki ; Yamasuge Hiroyuki

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GNSS ARCHITECTURE

Abraham Charlie

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR ENHANCING AN IMAGE

Abraham Michael

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

센서 핸드오버
Sensor handover

Abt Tinlian ; Loffler Peter

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROMACHINED MONOLITHIC 6-AXIS INERTIAL SENSOR

Acar Cenk

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROMACHINED INERTIAL SENSOR DEVICES

Acar Cenk

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROMACHINED 3-AXIS ACCELEROMETER WITH A SINGLE PROOF-MASS

Acar Cenk

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

단일 구동 모드를 가진 미세기계화 모노리식 3축 자이로스코프
3 MICROMACHINED MONOLITHIC 3-AXIS GYROSCOPE WITH SINGLE DRIVE

Acar Cenk

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROMACHINED MONOLITHIC 3-AXIS GYROSCOPE WITH SINGLE DRIVE

Acar Cenk

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FLEXURE BEARING TO REDUCE QUADRATURE FOR RESONATING MICROMACHINED DEVICES

Acar Cenk ; Bloomsburgh John Gardner

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROMACHINED PIEZOELECTRIC Z-AXIS GYROSCOPE

Acar Cenk ; Shenoy Ravindra Vaman ; Black Justin Phelps ; Petersen Kurt Edward ; Ganapathi Srinivasan Kodaganallur ; Stephanou Philip Jason

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROMACHINED PIEZOELECTRIC X-AXIS GYROSCOPE

Acer Cenk ; Shenoy Ravindra Vaman ; Black Justin Phelps ; Petersen Kurt Edward ; Ganapathi Srinivasan Kodaganallur ; Stephanou Philip Jason

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

확률적 TOF 이미징
PROBABILISTIC TIME OF FLIGHT IMAGING

Adam Amit ; Tadmor Erez

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

레이더 신호를 처리하는 방법 및 디바이스
METHOD AND DEVICE FOR PROCESSING RADAR SIGNALS

Addison David ; Nugraha Dian Tresna ; Roger Andre ; Ygnace Romain

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

레이더 신호 처리 방법 및 디바이스
METHOD AND DEVICE FOR PROCESSING RADAR SIGNALS

Addison David ; Nugraha Dian Tresna ; Roger Andre ; Ygnace Romain

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

레이더 신호 처리를 위한 방법, 디바이스 및 시스템
METHOD, DEVICE AND SYSTEM FOR PROCESSING RADAR SIGNALS

Addison David ; Roger Andre ; Ygnace Romain

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

송신기-수신기 시스템
- A TRANSMITTER-RECEIVER SYSTEM

Aerlelid Mats ; Chouvaev Denis ; Egard Mikael

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

열화된 신호 환경에서 GNSS 위성 신호를 검출하는 방법 및 장치
METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING GNSS SATELLITE SIGNALS IN SIGNAL DEGRADED ENVIRONMENTS

Afzal Muhammad Haris ; Aminian Behnam

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROVIDING RESULTS TO PARAMETERLESS SEARCH QUERIES

Agarwal Sumit ; Gundotra Vic ; Nicolaou Alexander

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

파라미터리스 검색 쿼리에 대한 결과 제공 방법
PROVIDING RESULTS TO PARAMETERLESS SEARCH QUERIES

Agarwal Sumit ; Gundotra Vic ; Nicolaou Alexander

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24.712  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (3.003)
 2. 2013đến2013  (3.178)
 3. 2014đến2014  (3.124)
 4. 2015đến2016  (6.218)
 5. Sau 2016  (9.189)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (24.641)
 2. Bài báo  (61)
 3. Tài nguyên văn bản  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23.921)
 2. French  (945)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Aldana Carlos Horacio
 2. Park, Hae Won
 3. Jang, Hyun Kook
 4. Ahn, Ho Joon
 5. Ahn, Chul Ho

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...