skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: User Interfaces (Computer Systems) xóa Năm xuất bản: 2007đến2008 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computer-Aided Design Of User Interfaces V
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design Of User Interfaces V

International Conference On Computer-Aided Design Of User Interfaces.;; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Santucci, Giuseppe (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

ISBN: 9781402058196 ; ISBN: 1402058195 ; E-ISBN: 9781402058202 ; E-ISBN: 1402058209 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-5820-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Maturing Usability: Quality in Software, Interaction and Value
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maturing Usability: Quality in Software, Interaction and Value

Law, Effie Lai-Chong ;Hvannberg, Ebba ;Cockton, Gilbert ;Jeffries, R. ;Wixon, D.;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Abowd, Gregory (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Carroll, John (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor) ; Czerwinski, Mary (Editor) ; Feiner, Steve (Editor) ; Furtado, Elizabeth (Editor) ; Höök, Kristiana (Editor) ; Jacob, Robert (Editor) ; Jeffries, Robin (Editor) ; Johnson, Peter (Editor) ; Nakakoji, Kumiyo (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor) ; Paternò, Fabio (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Salzman, Marilyn (Editor) ; Schmandt, Chris (Editor) ; Stolze, Markus (Editor) ; Szwillus, Gerd (Editor) ; Tscheligi, Manfred (Editor) ; Veer, Gerrit van Der (Editor) ; Zhai, Schumin (Editor) ; Law, Effie Lai-Chong (Editor) ; Hvannberg, Ebba Thora (Editor) ; Cockton, Gilbert (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781846289408 ; ISBN: 1846289408 ; E-ISBN: 9781846289415 ; E-ISBN: 1846289416 ; DOI: 10.1007/978-1-84628-941-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...