skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Chủ đề: User Interface Design xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering Visual Elements of Web Pages and Their Roles: Users’ Perception

Akpinar, M Elgin ; Yeşilada, Yeliz

Interacting with Computers, 2017, Vol. 29(6), pp.845-867 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwx015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the Usability of Touch Screen Gestures for Children With Down Syndrome

Nacher, Vicente ; Cáliz, Doris ; Jaen, Javier ; Martínez, Loïc

Interacting with Computers, 2018, Vol. 30(3), pp.258-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwy011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating Multitouch Semiotics to Empower Prekindergarten Instruction with Interactive Surfaces

Nacher, Vicente ; Jaen, Javier ; Catala, Alejandro

Interacting with Computers, 2017, Vol. 29(2), pp.97-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iww007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Intuitive Interactions: Exploring Performance and Reflection Measures

Still, Jeremiah D ; Still, Mary L ; Grgic, Joseph

Interacting with Computers, 2015, Vol. 27(3), pp.271-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwu046

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jaen, J.
  2. Nacher, V
  3. Nacher, Vicente
  4. Jaen, Javier
  5. Ministerio De Educación

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...