skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Information Systems xóa Chủ đề: Sentiment Analysis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speech-acts based analysis for requirements discovery from online discussions

Morales-Ramirez, Itzel ; Kifetew, Fitsum Meshesha ; Perini, Anna

Information Systems, December 2019, Vol.86, pp.94-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/j.is.2018.08.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kifetew, Fitsum
  2. Perini, A
  3. Kifetew, Fitsum Meshesha
  4. Kifetew, Fm
  5. Morales-Ramirez, Itzel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...