skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Programs xóa Chủ đề: Csrml xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A CSCW Requirements Engineering CASE Tool: Development and usability evaluation

Teruel, Miguel ; Navarro, Elena ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; González, Pascual

Information and Software Technology, Aug 2014, Vol.56(8), p.922 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Montero, Francisco
  2. Navarro, E.
  3. Navarro, Elena
  4. Gonzalez, Pascual
  5. Teruel, MA

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...