skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2015 xóa Tác giả/ người sáng tác: Calzada Defez, Àngel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conveying expressivity and vocal effort transformation in synthetic speech with Harmonic plus Noise Models

Calzada Defez, Àngel; Socoró Carrié, Joan Claudi ; Universitat Ramon Llull. Etseei La Salle - Comunicacions I Teoria Del Senyal

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Calzada Defez, Àngel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...