skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ohno, K. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increase of deleted mitochondrial DNA in the striatum in Parkinson's disease and senescence

Ikebe, S ; Tanaka, M ; Ohno, K ; Sato, W ; Hattori, K ; Kondo, T ; Mizuno, Y ; Ozawa, T

Biochemical and biophysical research communications, 16 August 1990, Vol.170(3), pp.1044-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2390073 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial leucine tRNA mutation in a mitochondrial encephalomyopathy

Ino, H ; Tanaka, M ; Ohno, K ; Hattori, K ; Ikebe, S ; Sano, T ; Ozawa, T ; Ichiki, T ; Kobayashi, M ; Wada, Y

Lancet (London, England), 26 January 1991, Vol.337(8735), pp.234-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 1670860 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of platelet mitochondrial DNA deletions in Kearns-Sayre syndrome

Ota, Y ; Tanaka, M ; Sato, W ; Ohno, K ; Yamamoto, T ; Maehara, M ; Negoro, T ; Watanabe, K ; Awaya, S ; Ozawa, T

Investigative ophthalmology & visual science, September 1991, Vol.32(10), pp.2667-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-0404 ; PMID: 1894466 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative determination of deleted mitochondrial DNA relative to normal DNA in parkinsonian striatum by a kinetic PCR analysis

Ozawa, T ; Tanaka, M ; Ikebe, S ; Ohno, K ; Kondo, T ; Mizuno, Y

Biochemical and biophysical research communications, 30 October 1990, Vol.172(2), pp.483-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2241948 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct clustering of point mutations in mitochondrial DNA among patients with mitochondrial encephalomyopathies and with Parkinson's disease

Ozawa, T ; Tanaka, M ; Ino, H ; Ohno, K ; Sano, T ; Wada, Y ; Yoneda, M ; Tanno, Y ; Miyatake, T ; Tanaka, T

Biochemical and biophysical research communications, 30 April 1991, Vol.176(2), pp.938-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2025303 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple mitochondrial DNA deletions exist in cardiomyocytes of patients with hypertrophic or dilated cardiomyopathy

Ozawa, T ; Tanaka, M ; Sugiyama, S ; Hattori, K ; Ito, T ; Ohno, K ; Takahashi, A ; Sato, W ; Takada, G ; Mayumi, B

Biochemical and biophysical research communications, 31 July 1990, Vol.170(2), pp.830-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2143377 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patients with idiopathic cardiomyopathy belong to the same mitochondrial DNA gene family of Parkinson's disease and mitochondrial encephalomyopathy

Ozawa, T ; Tanaka, M ; Sugiyama, S ; Ino, H ; Ohno, K ; Hattori, K ; Ohbayashi, T ; Ito, T ; Deguchi, H ; Kawamura, K

Biochemical and biophysical research communications, 31 May 1991, Vol.177(1), pp.518-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2043137 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternal inheritance of deleted mitochondrial DNA in a family with mitochondrial myopathy

Ozawa, T ; Yoneda, M ; Tanaka, M ; Ohno, K ; Sato, W ; Suzuki, H ; Nishikimi, M ; Yamamoto, M ; Nonaka, I ; Horai, S

Biochemical and biophysical research communications, 15 August 1988, Vol.154(3), pp.1240-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2841928 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytoplasmic body and mitochondrial DNA deletion

Sahashi, K ; Ohno, K ; Tanaka, M ; Ibi, T ; Yamamoto, T ; Tashiro, M ; Sato, W ; Takahashi, A ; Ozawa, T

Journal of the neurological sciences, November 1990, Vol.99(2-3), pp.291-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-510X ; PMID: 1964959 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional characterisation of mitochondrial tRNA(Tyr) mutation (5877-->GA) associated with familial chronic progressive external ophthalmoplegia

Sahashi, K ; Yoneda, M ; Ohno, K ; Tanaka, M ; Ibi, T ; Sahashi, K

Journal of medical genetics, October 2001, Vol.38(10), pp.703-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1468-6244 ; PMID: 11594340 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular and genetic analyses of two patients with Pearson's marrow-pancreas syndrome

Sano, T ; Ban, K ; Ichiki, T ; Kobayashi, M ; Tanaka, M ; Ohno, K ; Ozawa, T

Pediatric research, July 1993, Vol.34(1), pp.105-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3998 ; PMID: 8356010 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple populations of deleted mitochondrial DNA detected by a novel gene amplification method

Sato, W ; Tanaka, M ; Ohno, K ; Yamamoto, T ; Takada, G ; Ozawa, T

Biochemical and biophysical research communications, 31 July 1989, Vol.162(2), pp.664-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2757637 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial mutation in fatal infantile cardiomyopathy

Tanaka, M ; Ino, H ; Ohno, K ; Hattori, K ; Sato, W ; Ozawa, T ; Tanaka, T ; Itoyama, S

Lancet (London, England), 08 December 1990, Vol.336(8728), pp.1452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 1978914 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial DNA mutations in mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes (MELAS)

Tanaka, M ; Ino, H ; Ohno, K ; Ohbayashi, T ; Ikebe, S ; Sano, T ; Ichiki, T ; Kobayashi, M ; Wada, Y ; Ozawa, T

Biochemical and biophysical research communications, 31 January 1991, Vol.174(2), pp.861-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 1899574 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct sequencing of deleted mitochondrial DNA in myopathic patients

Tanaka, M ; Sato, W ; Ohno, K ; Yamamoto, T ; Ozawa, T

Biochemical and biophysical research communications, 16 October 1989, Vol.164(1), pp.156-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2803291 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Nano- and Micromaterials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nano- and Micromaterials

Ohno, K.; Tanaka, M.; Takeda, J.; Kawazoe, Y.

9783540745563; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28338

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (1)
 2. 1989đến1989  (2)
 3. 1990đến1990  (5)
 4. 1991đến1993  (6)
 5. Sau 1993  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (15)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tanaka, M.
 2. Ohno, K.
 3. Ohno, Kinji
 4. Tanaka, Masashi
 5. Ozawa, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...