skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34.283  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEMICONDUCTOR DEVICE WITH CONDUCTIVE TRENCHES TO CONTROL ELECTRIC FIELD

Aaron M. Dennison Gibby ; David W. Ritter ; Philip Golden ; Carl Warren Craddock ; I Shan Sun

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE FOR MEMORIZING DATA OF VEHICLE INFORMATION

Abe Dakesi ; Ezura Dadashi

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIGITAL BROADCAST SIGNAL PROCESSING UNIT AND DIGITAL BROADCAST SIGNAL TRANSMISSION METHOD

Abe Keiko ; Ohata Tadahiro ; Yamamoto Yasushi

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GYROSCOPE AND INPUT APPARATUS USING THE SAME

Abe Munemitsu ; Esashi Masayoshi ; Shinohara Eiji

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GYROSCOPE AND INPUT DEVICE USING IT

Abe Munemitsu ; Esashi Masayoshi ; Shinohara Eiji

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTROSTATIC CAPACITY DETECTION TYPE SENSOR, GYROSCOPE, AND INPUT DEVICE

Abe Munemitsu ; Esashi Masayoshi ; Shinohara Eiji

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SERVER AND METHOD, NON-TRANSITORY COMPUTER READABLE STORAGE MEDIUM, AND MOBILE CLIENT TERMINAL AND METHOD

Abe Shinichiro ; Arisawa Shigeru ; Usui Takashi ; Esaka Seiji ; Sonoda Shuhei ; Takada Masayuki ; Yamasuge Hiroyuki

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BEARING SENSOR HAVING MAGNETO RESISTIVE ELEMENTS

Abe Yasunori ; Harata Hitoshi ; Itabashi Hiromitsu ; Mima Hiroyuki ; Shimoe Osamu ; Shonowaki Yukimasa

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAVIGATION DEVICE AND IMAGE MANAGEMENT METHOD

Abe Yuichi ; Watanabe Ryo ; Yamane Kazuhiro ; Yoshimura Tomoyuki ; Sakai Tadashi ; Irie Toshiyuki ; Maeta Tomoaki ; Murakami Kazuya

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAVIGATION APPARATUS AND METHOD FOR RECORDING IMAGE DATA

Aben Sjoerd ; Thomassen Erik ; De Haas Teun

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAVIGATION APPARATUS AND METHOD

Aben Sjoerd ; Thomassen Erik ; De Haas Teun

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATA ACQUISITION APPARATUS, DATA ACQUISITION SYSTEM AND METHOD OF ACQUIRING DATA

Aben Sjoerd ; Thomassen Erik ; De Haas Teun

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPROVEMENTS RELATING TO NAVIGATION APPARATUS USED IN-VEHICLE

Aben Sjoerd ; Thomassen Erik ; De Haas Teun

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAVIGATION DEVICE & METHOD

Aben Sjoerd ; Van Hemert Jasper Michiel

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAVIGATION DEVICE & METHOD

Aben Sjoerd ; Van Hemert Jasper Michiel

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAVIGATION DEVICE & METHOD

Aben Sjoerd ; Van Hemert Jasper Michiel

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GNSS ARCHITECTURE

Abraham Charlie

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND SYSTEM FOR ENHANCING AN IMAGE

Abraham Michael

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

센서 핸드오버
Sensor handover

Abt Tinlian ; Loffler Peter

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROMACHINED INERTIAL SENSOR DEVICES

Acar Cenk

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 34.283  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (46)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (67)
 2. 1996đến2000  (573)
 3. 2001đến2005  (2.832)
 4. 2006đến2011  (6.103)
 5. Sau 2011  (24.708)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (34.153)
 2. Bài báo  (98)
 3. Tài nguyên văn bản  (15)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (31.820)
 2. French  (1.089)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Aldana Carlos Horacio
 2. Ahn, Ho Joon
 3. Ahn, Chul Ho
 4. Park, Hae Won
 5. Jang, Hyun Kook

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...