skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vandenbosch, Army xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Formulation and Control of Foreign Policy in the Netherlands: A Phase of Small Power Politics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formulation and Control of Foreign Policy in the Netherlands: A Phase of Small Power Politics

Vandenbosch, Amry

The Journal of Politics, 11/1944, Vol.6(4), pp.430-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3816 ; E-ISSN: 1468-2508 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2125705

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Rise of African Nationalism: The African National Congress, 1912–1952. By Peter Walshe. (Berkeley and Los Angeles, Univ. of Calif. Press, 1971. Pp. 480. $13.50.) - The Autobiography of an Unknown South African. By Naboth Mokgatle. (Berkeley and Los Angeles, Univ. of Calif. Press, 1971. Pp. 358. $7.95.) - Urban Revolt in South Africa, 1960–1964: A Case Study. By Edward Feit. (Evanston, Northwestern Univ. Press, 1971. Pp. 365. $10.75.) - Modernizing Racial Domination: The Dynamics of South African Politics. By Heribert Adam. (Berkeley and Los Angeles, Univ. of Calif. Press, 1971. Pp. 203. $8.00.)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Policing and the Constitution. (Book Review)

Vandenbosch, Amry

The Journal of Politics, 01 November 1945, Vol.7(4), pp.444-445 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.2307/2125971

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...