skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: S - Agriculture. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A High-Rate Virtual Instrument of Marine Vehicle Motions for Underwater Navigation and Ocean Remote Sensing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A High-Rate Virtual Instrument of Marine Vehicle Motions for Underwater Navigation and Ocean Remote Sensing

Gelin, Chrystel

Series ISSN: 2194-8445 ; ISBN: 978-3-642-32014-9 ; E-ISBN: 978-3-642-32015-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-32015-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. Dawsonera  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gelin, Chrystel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...