skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pastor, Ó. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An empirical approach for evaluating the usability of model-driven tools
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical approach for evaluating the usability of model-driven tools

Condori-Fernández, Nelly ; Panach, Jose Ignacio ; Baars, Arthur Iwan ; Vos, Tanja ; Pastor, Óscar

Science of Computer Programming, 11/2013, Vol.78(11), pp.2245-2258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01676423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scico.2012.07.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A proposal for modelling usability in a holistic MDD method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A proposal for modelling usability in a holistic MDD method

Panach, Jose Ignacio ; Aquino, Nathalie ; Pastor, Óscar

Science of Computer Programming, 06/2014, Vol.86, C, pp.74-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01676423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scico.2013.06.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an Experimental Framework for Measuring Usability of Model-Driven Tools

Panach, Jose Ignacio ; Condori-Fernández, Nelly ; Baars, Arthur ; Vos, Tanja ; Romeu, Ignacio ; Pastor, Oscar

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.640-643 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_102

Toàn văn sẵn có

4
In search of evidence for model-driven development claims: An experiment on quality, effort, productivity and satisfaction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In search of evidence for model-driven development claims: An experiment on quality, effort, productivity and satisfaction

Panach, Jose Ignacio ; España, Sergio ; Dieste, Óscar ; Pastor, Óscar ; Juristo, Natalia

Information and Software Technology, 06/2015, Vol.62, C, pp.164-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2015.02.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
A framework to identify primitives that represent usability within Model-Driven Development methods
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework to identify primitives that represent usability within Model-Driven Development methods

Panach, Jose Ignacio ; Juristo, Natalia ; Valverde, Francisco ; Pastor, Óscar

Information and Software Technology, 02/2015, Vol.58, C, pp.338-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2014.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Panach, J.I.
  2. Panach, Jose Ignacio
  3. Pastor, Ó.
  4. Pastor, Óscar
  5. Pastor, O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...