skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Bio-Inspired Model-Based Approach for Context-Aware Post-WIMP Tele-Rehabilitation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Bio-Inspired Model-Based Approach for Context-Aware Post-WIMP Tele-Rehabilitation

López-Jaquero, Víctor ; Rodríguez, Arturo ; Teruel, Miguel ; Montero, Francisco ; Navarro, Elena ; Gonzalez, Pascual

Sensors, 10/2016, Vol.16(10), p.1689 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/s16101689

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive, Multisensorial, Physiological and Social: The Next Generation of Telerehabilitation Systems

Navarro, Elena ; González, Pascual ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; Molina, José P ; Romero-Ayuso, Dulce

Frontiers in neuroinformatics, 2018, Vol.12, pp.43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1662-5196 ; PMID: 30042671 Version:1 ; DOI: 10.3389/fninf.2018.00043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Víctor López-Jaquero
  2. López-Jaquero, Víctor
  3. Gonzalez, P
  4. Navarro, Elena
  5. Montero, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...