skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: González, P. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

UsiXML Extension for Awareness Support

Figueroa-Martinez, Jose ; Gutiérrez Vela, Francisco L ; López-Jaquero, Víctor ; González, Pascual

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.665-668 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_108

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enriching UsiXML language to support awareness requirements

Figueroa - Martinez, Jose ; Lopez - Jaquero, Victor ; Vela, Francisco Luis Gutierrez ; Gonzalez, Pascual

Science of Computer Programming, Nov 1, 2013, Vol.78(11), p.2259(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metamodels Infrastructure and Heuristics for Metamodel-Driven Multi-touch Interaction

López-Jaquero, Víctor ; Navarro, Elena ; Montero, Francisco ; González, Pascual

Lecture Notes in Computer Science, 2013, Vol.LNCS-8118(Part II), pp.210-227 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-40480-1_14

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive, Multisensorial, Physiological and Social: The Next Generation of Telerehabilitation Systems

Navarro, Elena ; González, Pascual ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; Molina, José P ; Romero-Ayuso, Dulce

Frontiers in neuroinformatics, 2018, Vol.12, pp.43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1662-5196 ; PMID: 30042671 Version:1 ; DOI: 10.3389/fninf.2018.00043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
A Multi-Agent System for Acquired Brain Injury rehabilitation in Ambient Intelligence environments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Multi-Agent System for Acquired Brain Injury rehabilitation in Ambient Intelligence environments

Roda, Cristina ; Rodríguez, Arturo C. ; López-Jaquero, Víctor ; Navarro, Elena ; González, Pascual

Neurocomputing, 03/2017, Vol.231, C, pp.11-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09252312 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2016.04.066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Applying thematic analysis to define an awareness interpretation for collaborative computer games
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying thematic analysis to define an awareness interpretation for collaborative computer games

Teruel, Miguel A. ; Navarro, Elena ; González, Pascual ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco

Information and Software Technology, 06/2016, Vol.74, C, pp.17-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2016.01.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A CSCW Requirements Engineering CASE Tool: Development and usability evaluation

Teruel, Miguel ; Navarro, Elena ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; González, Pascual

Information and Software Technology, Aug 2014, Vol.56(8), p.922 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyzing the understandability of Requirements Engineering languages for CSCW systems: A family of experiments

Teruel, Miguel ; Navarro, Elena ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco ; Jaen, Javier ; González, Pascual

Information and Software Technology, Nov 2012, Vol.54(11), p.1215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (2)
 4. 2014đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. López-Jaquero, Víctor
 2. González, P.
 3. González, Pascual
 4. López-Jaquero, V.
 5. Navarro, E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...