skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Genetics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA replication error-induced extinction of diploid yeast.(Report)

Herr, Alan J. ; Kennedy, Scott R. ; Knowels, Gary M. ; Schultz, Eric M. ; Preston, Bradley D.

Genetics, Feb, 2014, Vol.196(2), p.677-691 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-6731

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA replication error-induced extinction of diploid yeast

Herr, Alan J ; Kennedy, Scott R ; Knowels, Gary M ; Schultz, Eric M ; Preston, Bradley D

Genetics, March 2014, Vol.196(3), pp.677-91 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1943-2631 ; PMID: 24388879 Version:1 ; DOI: 10.1534/genetics.113.160960

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirement for the ERI/DICER complex in endogenous RNA interference and sperm development in Caenorhabditis elegans

Pavelec, Derek M ; Lachowiec, Jennifer ; Duchaine, Thomas F ; Smith, Harold E ; Kennedy, Scott

Genetics, December 2009, Vol.183(4), pp.1283-95 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1943-2631 ; PMID: 19797044 Version:1 ; DOI: 10.1534/genetics.109.108134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgenerational Epigenetic Inheritance Is Negatively Regulated by the HERI-1 Chromodomain Protein

Perales, Roberto ; Pagano, Daniel ; Wan, Gang ; Fields, Brandon D ; Saltzman, Arneet L ; Kennedy, Scott G

Genetics, December 2018, Vol.210(4), pp.1287-1299 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1943-2631 ; PMID: 30389807 Version:1 ; DOI: 10.1534/genetics.118.301456

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The RNAi Inheritance Machinery of

Spracklin, George ; Fields, Brandon ; Wan, Gang ; Becker, Diveena ; Wallig, Ashley ; Shukla, Aditi ; Kennedy, Scott

Genetics, July 2017, Vol.206(3), pp.1403-1416 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1943-2631 ; PMID: 28533440 Version:1 ; DOI: 10.1534/genetics.116.198812

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, Scott
  2. Herr, Alan J
  3. Schultz, Eric M.
  4. Kennedy, Scott R.
  5. Fields, Brandon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...