skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fernandes, Magda F xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Copper II - polar amino acid complexes: toxicity to bacteria and larvae of Aedes aegypti
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper II - polar amino acid complexes: toxicity to bacteria and larvae of Aedes aegypti

Rodrigues, Thiago A.D. ; Arruda, Eduardo J. De ; Fernandes, Magda F. ; Carvalho, Claudio T. De ; Lima, Alessandra R. ; Cabrini, Isaías

Anais da Academia Brasileira de Ciências, 2017, Vol.89(3 suppl), pp.2273-2280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-3765 ; E-ISSN: 1678-2690 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0001-3765201720160775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carvalho, Claudio T De
  2. Rodrigues, Tad
  3. Lima, Alessandra R.
  4. Arruda, Eduardo J De
  5. Fernandes, Magda F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...