skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Engineering Failure Analysis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Damage and failure pattern of prefabricated structures after major earthquakes in Turkey and shortfalls of the Turkish Earthquake code

Arslan, M.H ; Korkmaz, H.H ; Gulay, F.G

Engineering Failure Analysis, 2006, Vol.13(4), pp.537-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-6307 ; E-ISSN: 1873-1961 ; DOI: 10.1016/j.engfailanal.2005.02.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arslan, M. H.
  2. Gulay, Fg
  3. Korkmaz, H.H
  4. Korkmaz, H
  5. Arslan, Mh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...