skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fairness in education - a normative analysis of OECD policy documents

Bøyum, Steinar

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards fairer borders - alleviating global inequality of opportunity

Egan, Magnus Skytterholm

Etikk i praksis [elektronisk ressurs], 2018, Nr. 2, pp.11-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1890-4009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bøyum, Steinar
  2. Egan, Magnus Skytterholm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...