skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of substrate stiffness on the biological behavior of human umbilical vein endothelial cells

Pei, Hua ; Li, Liang ; Liu, Kejun ; Wang, Wenming ; Bowen, Jiang ; Li, Yiji ; Zuo, Li; Zuo, Li (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Oct 14, 2019

DOI: 10.1101/803312

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Wenming
  2. Pei, Hua
  3. Zuo, Li
  4. Liu, Kejun
  5. Li, Yiji

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...