skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Nature Publishing Group (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New technologies for developing second generation retinal prostheses

Benfenati, Fabio ; Lanzani, Guglielmo

Lab Animal, March, 2018, Vol.47(3), p.71(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-7355 ; DOI: 10.1038/s41684-018-0003-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless medical devices advance, weather balloons aside.(NEWS)

Evans, Jon

Nature Medicine, Nov, 2009, Vol.15(11), p.1231(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-8956

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shock tactics set to shake up immunology

Fox, Douglas

Nature, May 4, 2017, Vol.545(7652) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; DOI: 10.1038/545020a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giving medical implants a new lease on life

Iyer, Namrata

Lab Animal, 2017, Vol.46(7), p.275(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-7355 ; DOI: 10.1038/laban.1309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pacemaker powered by cardiac motion

Lim, Gregory B.

Nature Reviews Cardiology, 2019, Vol.16(7), p.386(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1759-5002 ; DOI: 10.1038/s41569-019-0208-z

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miniaturizing wireless implants.(NEWS AND VIEWS)

Mei, Henry ; Irazoqui, Pedro P.

Nature Biotechnology, 2014, Vol.32(10), p.1008(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy extraction from the biologic battery in the inner ear.(Report)

Mercier, Patrick P ; Lysaght, Andrew C ; Bandyopadhyay, Saurav ; Chandrakasan, Anantha P ; Stankovic, Konstantina M

Nature Biotechnology, 2012, Vol.30(12), p.1240(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156 ; DOI: 10.1038/nbt.2394

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AI-controlled brain implants for mood disorders tested in people

Reardon, Sara

Nature, Nov 30, 2017, Vol.551(7682) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; DOI: 10.1038/nature.2017.23031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extracting energy from the inner ear

Shepard, Kenneth ; Ito, Taku ; Griffith, Andrew J

Nature Biotechnology, 2012, Vol.30(12), p.1204(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156 ; DOI: 10.1038/nbt.2448

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zwitterionic hydrogels implanted in mice resist the foreign-body reaction.(LETTERS)(Report)

Zhang, Lei ; Cao, Zhiqiang ; Bai, Tao ; Carr, Louisa ; Ella-Menye, Jean-Rene ; Irvin, Colleen ; Ratner, Buddy D. ; Jiang, Shaoyi

Nature Biotechnology, 2013, Vol.31(6), p.553(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156 ; DOI: 10.1038/nbt.2580

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuroscience: Stretchable multichannel wireless implants.(Report)(Brief article)(Author abstract)

Anonymous;

Nature Methods, 2017, Vol.14(2), p.110(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1548-7091 ; DOI: 10.1038/nmeth.4165

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A prosthetic hand restores natural sensory feedback.(Brief article)(Abstract)

Anonymous;

Nature Reviews Neurology, 2014, Vol.10(3), p.124(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1759-4758 ; DOI: 10.1038/nrneurol.2014.32

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (2)
 3. 2013đến2013  (1)
 4. 2014đến2017  (6)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shepard, Kenneth
 2. Irvin, Colleen
 3. Stankovic, Konstantina M
 4. Jiang, Shaoyi
 5. Reardon, Sara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...