skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Duverger Maurice xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Modern democracies : economic power versus political power
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern democracies : economic power versus political power

Duverger Maurice; Markmann Charles Lam

Illinois : The Dryden Press, 1974 - (324.973 DUV 1974) - ISBN0030076765

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Markmann Charles Lam
  2. Duverger Maurice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...