skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Gene Therapy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Genetically modified CD34+ cells as cellular vehicles for gene delivery into areas of angiogenesis in a rhesus model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetically modified CD34+ cells as cellular vehicles for gene delivery into areas of angiogenesis in a rhesus model

Gómez-Navarro, J ; Contreras, J L ; Arafat, W ; Jiang, X L ; Krisky, D ; Oligino, T ; Marconi, P ; Hubbard, B ; Glorioso, J C ; Curiel, D T ; Thomas, J M

Gene Therapy, 1/2000, Vol.7(1), pp.43-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-7128 ; E-ISSN: 1476-5462 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/sj.gt.3301054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Nature Publishing Group (CrossRef)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Glorioso, J
  2. Gómez-Navarro, J
  3. T Oligino
  4. Contreras, J L
  5. Jiang, X L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...