skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digitizing migration heritage: A case study of a minority museum

Randi Marselis

MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 01 December 2010, Vol.27(50) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0900-9671 ; E-ISSN: 1901-9726

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
现代语境下西南少数民族博物馆的发展理念及行为模式 - The Developmental Idea and Behavior Pattern of the Southwest Minority Museum in Modern Context
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代语境下西南少数民族博物馆的发展理念及行为模式 - The Developmental Idea and Behavior Pattern of the Southwest Minority Museum in Modern Context

肖丽娅 ; XIAO Li-ya

贵州民族研究 - Guizhou Ethnic Studies, 2017, Vol.38(06), pp.170-174

ISSN: 1002-6959

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Danish  (1)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Randi Marselis
  2. XIAO Li-ya
  3. 肖丽娅
  4. Marselis, Randi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...