skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
未知酒用香精组分的分离与鉴定 - Separation and Identification of Components of Unknown Wine Flavors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

未知酒用香精组分的分离与鉴定 - Separation and Identification of Components of Unknown Wine Flavors

周峰岩 ; 张文志 ; 刘丽娟 ; 闫鹏 ; 赵玉亮 ; 周利 ; ZHOU Feng-Yan, ZHANG Wen-Zhi LIU Li-Juan YAN Peng ZHAO Yu-Liang ZHOU Li

化学教育 - Journal of Chemical Education, 2015, Vol.36(06), pp.31-35

ISSN: 1003-3807

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...