skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ramipril prevents major cardiovascular events in high-risk women: results of the HOPE trial

Lonn, Eva ; Roccaforte, Rosa ; Yi, Qilong ; Bosch, Jacqueline ; Probstfield, Jeffrey ; Sleight, Peter ; Dagenais, Gilles ; Yusuf, Salim

Journal of the American College of Cardiology, 06 March 2002, Vol.39, pp.290-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(02)81304-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of long-term therapy with ramipril in high-risk women

Lonn, Eva ; Roccaforte, Rosa ; Yi, Qilong ; Dagenais, Gilles ; Sleight, Peter ; Bosch, Jackie ; Suhan, Pamela ; Micks, Mary ; Probstfield, Jeffrey ; Bernstein, Victoria ; Yusuf, Salim

Journal of the American College of Cardiology, 21 August 2002, Vol.40(4), pp.693-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(02)02035-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of comprehensive disease management programmes in improving clinical outcomes in heart failure patients. A meta-analysis

Roccaforte, Rosa ; Demers, Catherine ; Baldassarre, Fulvia ; Teo, Koon K ; Yusuf, Salim

European journal of heart failure, December 2005, Vol.7(7), pp.1133-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-9842 ; PMID: 16198629 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Corrigendum to “Effectiveness of comprehensive disease management programmes in improving clinical outcomes in heart failure patients. A meta-analysis” [Eur J Heart Fail 7 (2005) 1133-1144]
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum to “Effectiveness of comprehensive disease management programmes in improving clinical outcomes in heart failure patients. A meta-analysis” [Eur J Heart Fail 7 (2005) 1133-1144]

Roccaforte, Rosa ; Demers, Catherine ; Baldassarre, Fulvia ; Teo, Koon K. ; Yusuf, Salim

European Journal of Heart Failure, 03/2006, Vol.8(2), pp.223-224 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejheart.2006.01.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum to “Effectiveness of comprehensive disease management programmes in improving clinical outcomes in heart failure patients. A meta-analysis” [Eur J Heart Fail 7 (2005) 1133—1144]

Roccaforte, Rosa ; Demers, Catherine ; Baldassarre, Fulvia ; Teo, Koon K ; Yusuf, Salim

European Journal of Heart Failure, 2006, Vol. 8(2), pp.223-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-9842 ; E-ISSN: 1879-0844 ; DOI: 10.1016/j.ejheart.2006.01.014

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety and efficacy of doxazosin as an "add-on" antihypertensive therapy in mild to moderate heart failure patients

Spoladore, Roberto ; Roccaforte, Rosa ; Fragasso, Gabriele ; Gardini, Chiara ; Palloshi, Altin ; Cuko, Amarild ; Arioli, Francesco ; Salerno, Anna ; Margonato, Alberto

Acta Cardiologica, 01 August 2009, Vol.64(4), pp.485-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-5385 ; E-ISSN: 1784-973X ; DOI: 10.2143/AC.64.4.2041613

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (5)
  2. Khác  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Roccaforte, Rosa
  2. Yusuf, Salim
  3. Demers, Catherine
  4. Baldassarre, Fulvia
  5. Teo, Koon K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...