skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemistry and origins of carbonate fluorapatite in seamount FeMn crusts from the Pacific Ocean

Jiang, Xiao-Dong ; Sun, Xiao-Ming ; Chou, Yu-Min ; Hein, James R ; He, Gao-Wen ; Fu, Yu ; Li, Deng-Feng ; Liao, Jian-Lin ; Ren, Jiang-Bo

Marine Geology, May 2020, Vol.423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-3227 ; E-ISSN: 1872-6151 ; DOI: 10.1016/j.margeo.2020.106135

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of mineral resource potential of rare-earth elements and yttrium-rich mud off the southeastern coast of Hawaiian Islands
ハワイ南東方沖におけるレアアース泥の資源ポテンシャル評価

大田, 隼一郎 ; 藤永, 公一郎 ; 髙谷, 雄太郎 ; 加藤, 泰浩 ; Ohta, Junichiro ; Fujinaga, Koichiro ; Takaya, Yutaro ; Kato, Yasuhiro

資源地質, 2012, Vol.62(3), pp.197-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0918-2454 ; DOI: 10.11456/shigenchishitsu.62.197

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare earth resource potential of the Aki strata-bound Fe-Mn deposit in the Northern Shimanto Belt, central Shikoku, Japan
高知県安芸地域に分布する層準規制型Fe-Mn鉱床のレアアース資源ポテンシャル

藤永, 公一郎 ; 野崎, 達生 ; 中山, 健 ; 加藤, 泰浩 ; Fujinaga, Koichiro ; Nozaki, Tatsuo ; Nakayama, Ken ; Kato, Yasuhiro

資源地質, 2011, Vol.61(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0918-2454 ; DOI: 10.11456/shigenchishitsu.61.1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...