skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Melis, AP xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One for You, One for Me: Humans' Unique Turn-Taking Skills

Melis, Alicia P ; Grocke, Patricia ; Kalbitz, Josefine ; Tomasello, Michael

Psychological science, July 2016, Vol.27(7), pp.987-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1467-9280 ; PMID: 27225221 Version:1 ; DOI: 10.1177/0956797616644070

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Sage Journals (Sage Publications)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kalbitz, Josefine
  2. Grocke, P.
  3. Grocke, Patricia
  4. Tomasello, M.
  5. Melis, Alicia P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...