skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Task learning by instruction in tailor

Blythe, Jim

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.191-198

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040874

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blythe, Jim
  2. Blythe, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...