skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing implicit assumptions in natural language interfaces

Smith, Dustin

Proceedings of the 2012 ACM international conference on intelligent user interfaces, 14 February 2012, pp.383-388

ISBN: 9781450310482 ; ISBN: 1450310486 ; DOI: 10.1145/2166966.2167054

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smith, D.A.
  2. Smith, Dustin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...