skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Meteoritics & Planetary Science xóa Chủ đề: Ordinary Chondrites xóa Tác giả/ người sáng tác: Greenwood, Richard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of Mason Gully (H5): The second recovered fall from the Desert Fireball Network

Dyl, Kathryn A ; Benedix, Gretchen K ; Bland, Phil A ; Friedrich, Jon M ; Spurný, Pavel ; Towner, Martin C ; O'Keefe, Mary Claire ; Howard, Kieren ; Greenwood, Richard ; Macke, Robert J ; Britt, Daniel T ; Halfpenny, Angela ; Thostenson, James O ; Rudolph, Rebecca A ; Rivers, Mark L ; Bevan, Alex W. R

Meteoritics and Planetary Science, 17 February 2016, Vol.51(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1086-9379 ; E-ISSN: 1945-5100 ; DOI: 10.1111/maps.12605

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rivers, M.L.
  2. Friedrich, J.M.
  3. Halfpenny, A.
  4. Howard, Kieren
  5. Bland, Phil A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...