skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Economics xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Nhan đề tạp chí: Canadian Public Policy / Analyse de Politiques xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

If Only We Knew: Increasing the Public Value of Social Science Research

Christiansen-Ruffman, Linda

Canadian Public Policy, Vol.27(3), pp.378-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03170861 ; E-ISSN: 19119917 ; DOI: 10.2307/3552477

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Curious Jumble: The Canadian Approach to Online Consumer Health Information

Harris, Roma ; Bella, Leslie

Canadian Public Policy, Dec 2010, Vol.36(4), p.521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03170861 ; E-ISSN: 19119917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harris, R
  2. Christiansen-Ruffman, L
  3. Bella, Leslie
  4. Harris, Roma
  5. Leslie Bella

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...