skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Tác giả/ người sáng tác: National Research Council xóa Tác giả/ người sáng tác: Behavioral and Social Sciences and Education Commission xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Immigration Statistics: A Story of Neglect
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Statistics: A Story of Neglect

Levine, Daniel B. ;Hill, Ken ;Warren, Robert ;Behavioral and Social Sciences and Education Commission ;National Research Council Staff ;National Statistics Committee ;Immigration Statistics Office;; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Commission on Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Panel on Immigration Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309035897 ; ISBN: 0309035899 ; E-ISBN: 9780309567954 ; E-ISBN: 0309567955 ; DOI: 10.17226/593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...