skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhakebayev, Dauren xóa OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Exactly Solvable and Integrable Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary-gravity waves in the critical regime

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Zhakebayev, Dauren; Zhakebayev, Dauren (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 28, 2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1016/j.physleta.2017.03.041

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mitsotakis, D
  2. Zhakebayev, Dauren
  3. Zhakebayev, D
  4. Mitsotakis, Dimitrios
  5. Assylbekuly, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...