skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Gene Therapy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetically modified CD34+ cells as cellular vehicles for gene delivery into areas of angiogenesis in a rhesus model

Gómez-Navarro, J ; Contreras, J L ; Arafat, W ; Jiang, X L ; Krisky, D ; Oligino, T ; Marconi, P ; Hubbard, B ; Glorioso, J C ; Curiel, D T ; Thomas, J M

Gene therapy, January 2000, Vol.7(1), pp.43-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-7128 ; PMID: 10680015 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Glorioso, J
  2. Gómez-Navarro, J
  3. Contreras, J L
  4. Jiang, X L
  5. Gomez-Navarro, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...