skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: 何黄生 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
三维地震解释的陷阱及原因分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三维地震解释的陷阱及原因分析

; 何黄生

煤田地质与勘探 - Coal Geology & Exploration, 2002, Vol.30(2), pp.57-59

ISSN: 1001-1986

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 陈光明
  2. 陈国忠
  3. 周峰岩
  4. 何黄生

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...