skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: 人口研究 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
农村地区流动儿童、留守儿童和其他儿童教育机会比较研究 - A Comparative Analysis of Educational Opportunities for Migrant, Stay and Other Children in Rural China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

农村地区流动儿童、留守儿童和其他儿童教育机会比较研究 - A Comparative Analysis of Educational Opportunities for Migrant, Stay and Other Children in Rural China

杨菊华 ; 段成荣 ; Yang Juhua

人口研究 - Population Research, 2008, Issue 1, pp.11-21

ISSN: 1000-6087

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 段成荣
  2. 杨菊华
  3. Yang Juhua

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...