skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Katsuki, Atsushi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAGNETIC SUSCEPTIBILITY AND ELECTRONIC SPECIFIC HEAT OF TRANSITION METALS AND ALLOYS. VII. Zr AND Rh METALS

Shimizu, M ; Katsuki, A; Imperial Coll. of Science and Tech., London and Nagoya Univ., Japan (Corporate Author)

J. Phys. Soc. Japan, 01 October 1964, Vol.: 19 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1143/JPSJ.19.1856

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Katsuki, A
 2. Katsuki, Atsushi
 3. Shimizu, Masao
 4. Shimizu Masao
 5. Katsuki Atsushi

theo chủ đề:

 1. Spin
 2. Diagrams
 3. Alloys
 4. Zirconium
 5. Rhodium

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...