skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Manufacturing Performance xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contribution concept for the control of a manufacturing multi-criteria performance improvement

Berrah, L ; Clivillé, V ; Montmain, J ; Mauris, G

Journal of Intelligent Manufacturing, Jan 2019, Vol.30(1), pp.47-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09565515 ; E-ISSN: 15728145 ; DOI: 10.1007/s10845-016-1227-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...