skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Water Science and Technology xóa Chủ đề: Biofouling xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of NF membrane fouling and cleaning by two pretreatment strategies for the advanced treatment of antibiotic production wastewater

Wang, Jianxing ; Li, Kun ; Yu, Dawei ; Zhang, Junya ; Wei, Yuansong ; Chen, Meixue ; Shan, Baoqing

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2016, Vol.73(9), pp.2260-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 27148729 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2016.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shan, Baoqing
  2. Wei, Yuansong
  3. Yu, Dw
  4. Chen, Meixue
  5. Wei, Ys

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...