skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric properties of a class of piecewise affine biological network models

Farcot, Etienne; Godin, Christophe (Editor)

Journal of Mathematical Biology, 2006, Vol.52(3), pp.373-418 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-005-0360-4

Truy cập trực tuyến

2
Geometric properties of a class of piecewise affine biological network models
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric properties of a class of piecewise affine biological network models

Farcot, Etienne

Journal of Mathematical Biology, 03/2006, Vol.52(3), pp.373-418 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00285-005-0360-4

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric properties of a class of piecewise affine biological network models

Farcot, Etienne

Journal of Mathematical Biology, 2006, Vol.52(3), pp.373-418 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-005-0360-4

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric properties of a class of piecewise affine biological network models

Farcot, Etienne

Journal of mathematical biology, March 2006, Vol.52(3), pp.373-418 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0303-6812 ; PMID: 16382313 Version:1

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric properties of a class of piecewise affine biological network models

Farcot, Etienne

Journal of Mathematical Biology, March, 2006, Vol.52(3), p.373(46) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0303-6812

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...