skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge access, creation and transfer in e-government portals

Chua, Alton ; Luyt, Brendan

Online Information Review, 2008, Vol.32(3), pp.348-369 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14684527 ; E-ISSN: 14684535 ; DOI: 10.1108/14684520810889664

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge access, creation and transfer in e-government portals

Dion Hoe-Lian Goh ; Alton Yeow-Kuan Chua ; Brendan Luyt ; Chei Sian Lee

Online Information Review, 2008, Vol.32(3), p.348-369 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684520810889664

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge access, creation and transfer in e-government portals

Hoe-Lian Goh, Dion ; Yeow-Kuan Chua, Alton ; Luyt, Brendan ; Sian Lee, Chei

Online Information Review, 20 June 2008, Vol.32(3), pp.348-369 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520810889664

Truy cập trực tuyến

4
Knowledge access, creation and transfer in e‐government portals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge access, creation and transfer in e‐government portals

Hoe‐Lian Goh, Dion ; Yeow‐Kuan Chua, Alton ; Luyt, Brendan ; Sian Lee, Chei

Online Information Review, 06/20/2008, Vol.32(3), pp.348-369 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14684520810889664

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...