skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
High Concordance Between Mental Stress-Induced and Adenosine-Induced Myocardial Ischemia Assessed Using SPECT in Heart Failure Patients: Hemodynamic and Biomarker Correlates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Concordance Between Mental Stress-Induced and Adenosine-Induced Myocardial Ischemia Assessed Using SPECT in Heart Failure Patients: Hemodynamic and Biomarker Correlates

Wawrzyniak, A. J. ; Dilsizian, V. ; Krantz, D. S. ; Harris, K. M. ; Smith, M. F. ; Shankovich, A. ; Whittaker, K. S. ; Rodriguez, G. A. ; Gottdiener, J. ; Li, S. ; Kop, W. ; Gottlieb, S. S.

Journal of Nuclear Medicine, 10/01/2015, Vol.56(10), pp.1527-1533 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0161-5505 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2967/jnumed.115.157990

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High concordance between mental stress-induced and adenosine-induced myocardial ischemia assessed using SPECT in heart failure patients: Hemodynamic and biomarker correlates

Wawrzyniak, A.J. ; Dilsizian, V. ; Krantz, D.S. ; Harris, K.M. ; Smith, M.F. ; Shankovich, A. ; Whittaker, K.S. ; Rodriguez, G.A. ; Gottdiener, J.S. ; Li, J. ; Kop, W.J. ; Gottlieb, S.S.; Medical and Clinical Psychology

Journal of Nuclear Medicine, 2015, Vol.56(10), pp.1527-1533 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 0161-5505

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Concordance Between Mental Stress-Induced and Adenosine-Induced Myocardial Ischemia Assessed Using SPECT in Heart Failure Patients: Hemodynamic and Biomarker Correlates

Wawrzyniak, Andrew J ; Dilsizian, Vasken ; Krantz, David S ; Harris, Kristie M ; Smith, Mark F ; Shankovich, Anthony ; Whittaker, Kerry S ; Rodriguez, Gabriel A ; Gottdiener, John ; Li, Shuying ; Kop, Willem ; Gottlieb, Stephen S

Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, October 2015, Vol.56(10), pp.1527-33 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1535-5667 ; PMID: 26205303 Version:1 ; DOI: 10.2967/jnumed.115.157990

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...