skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antenatal determinants of oro-facial clefts in Southern Nigeria

Omo-Aghoja, V W ; Omo-Aghoja, L O ; Ugboko, V I ; Obuekwe, O N ; Saheeb, B D O ; Feyi-Waboso, P ; Onowhakpor, A

African health sciences, March 2010, Vol.10(1), pp.31-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1729-0503 ; PMID: 20811522 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antenatal determinants of oro-facial clefts in Southern Nigeria

Omo-Aghoja, V.W. ; Omo-Aghoja, L.O. ; Ugboko, V.I. ; Obuekwe, O.N. ; Saheeb, B.D.O. ; Feyi-Waboso, P. ; Onowhakpor, A.

African Health Sciences, 2010, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

Bioline International

ISSN: 1680-6905

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...