skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Pressure Single Crystal Diffraction at PX^2

Zhang, Dongzhou ; Dera, Przemyslaw K ; Eng, Peter J ; Stubbs, Joanne E ; Zhang, Jin S ; Prakapenka, Vitali B ; Rivers, Mark L

Journal of Visualized Experiments : JoVE, 2017(119) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1940-087X ; DOI: 10.3791/54660 ; PMCID: 5352262 ; PMID: 28117811

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Pressure Single Crystal Diffraction at PX^2

Zhang, Dongzhou ; Dera, Przemyslaw K ; Eng, Peter J ; Stubbs, Joanne E ; Zhang, Jin S ; Prakapenka, Vitali B ; Rivers, Mark L

Journal of visualized experiments : JoVE, 16 January 2017(119) [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1940-087X ; PMID: 28117811 Version:1 ; DOI: 10.3791/54660

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Pressure Single Crystal Diffraction at PX^2

Zhang, Dongzhou ; Dera, Przemyslaw K ; Eng, Peter J ; Stubbs, Joanne E ; Zhang, Jin S ; Prakapenka, Vitali B ; Rivers, Mark L

Journal of Visualized Experiments, 2017, Issue 119 [Tạp chí có phản biện]

JoVE Chemistry (Journal of Visualized Experiments)

E-ISSN: 1940-087X ; DOI: 10.3791/54660

Toàn văn sẵn có

4
High Pressure Single Crystal Diffraction at PX^2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Pressure Single Crystal Diffraction at PX^2

Zhang, Dongzhou ; Dera, Przemyslaw K. ; Eng, Peter J. ; Stubbs, Joanne E. ; Zhang, Jin S. ; Prakapenka, Vitali B. ; Rivers, Mark L.

Journal of Visualized Experiments, 2017, Issue 119 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1940-087X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3791/54660

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Pressure Single Crystal Diffraction at PX2

Zhang, Dongzhou ; Dera, Przemyslaw K ; Eng, Peter J ; Stubbs, Joanne E ; Zhang, Jin S ; Prakapenka, Vitali B ; Rivers, Mark L; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Journal of Visualized Experiments, 01 January 2017, Vol.119(119) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 1940-087X ; E-ISSN: 1940-087X ; DOI: 10.3791/54660

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...