skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Comment on: “The ascent of kimberlite: Insights from olivine” by Brett R.C. et al. [Earth Planet. Sci. Lett. 424 (2015) 119–131]
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on: “The ascent of kimberlite: Insights from olivine” by Brett R.C. et al. [Earth Planet. Sci. Lett. 424 (2015) 119–131]

Kamenetsky, Vadim S.

Earth and Planetary Science Letters, 04/2016, Vol.440, C, pp.187-189 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0012821X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2016.02.014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on: “The ascent of kimberlite: Insights from olivine” by Brett R.C. et al. [Earth Planet. Sci. Lett. 424 (2015) 119–131]

Kamenetsky, Vadim S

Earth and Planetary Science Letters, 15 April 2016, Vol.440, pp.187-189 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0012-821X ; E-ISSN: 1385-013X ; DOI: 10.1016/j.epsl.2016.02.014

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on: "The ascent of kimberlite: Insights from olivine" by Brett R.C. et al. [Earth Planet. Sci. Lett. 424 (2015) 119-131]

Kamenetsky, Vadim S.

Earth and Planetary Science Letters, April 15, 2016, Vol.440, p.187(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0012-821X ; DOI: 10.1016/j.epsl.2016.02.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...