skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Understanding news sharing in social media: An explanation from the diffusion of innovations theory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding news sharing in social media: An explanation from the diffusion of innovations theory

Ma, Long ; Sian Lee, Chei ; Hoe-Lian Goh, Dion

Online Information Review, 07/07/2014, Vol.38(5), pp.598-615 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/OIR-10-2013-0239

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding news sharing in social media

Ma, Long ; Sian Lee, Chei ; Hoe-Lian Goh, Dion

Online Information Review, 07 July 2014, Vol.38(5), pp.598-615 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/OIR-10-2013-0239

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding news sharing in social media

Ma, Long ; Sian Lee, Chei ; Hoe-Lian Goh, Dion

Online Information Review, 2014, Vol.38(5), pp.598-615 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14684527 ; E-ISSN: 14684535 ; DOI: 10.1108/OIR-10-2013-0239

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...