skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is new in clinical microbiology-microbial identification by MALDI-TOF mass spectrometry: a paper from the 2011 William Beaumont Hospital Symposium on molecular pathology

Murray, Patrick R

The Journal of molecular diagnostics : JMD, September 2012, Vol.14(5), pp.419-23 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1943-7811 ; PMID: 22795961 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jmoldx.2012.03.007

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Is New in Clinical Microbiology—Microbial Identification by MALDI-TOF Mass Spectrometry

Murray, Patrick R

The Journal of Molecular Diagnostics, September 2012, Vol.14(5), pp.419-423 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1525-1578 ; E-ISSN: 1943-7811 ; DOI: 10.1016/j.jmoldx.2012.03.007

Truy cập trực tuyến

3
What Is New in Clinical Microbiology—Microbial Identification by MALDI-TOF Mass Spectrometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Is New in Clinical Microbiology—Microbial Identification by MALDI-TOF Mass Spectrometry

Murray, Patrick R.

The Journal of Molecular Diagnostics, 09/2012, Vol.14(5), pp.419-423 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 15251578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmoldx.2012.03.007

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...