skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical features of the JBIG standard for progressive bi-level image compression

Hampel, Horst ; Arps, Ronald B ; Chamzas, Christos ; Dellert, David ; Duttweiler, Donald L ; Endoh, Toshiaki ; Equitz, William ; Ono, Fumitaka ; Pasco, Richard ; Sebestyen, Istvan ; Starkey, Cornelius J ; Urban, Stephen J ; Yamazaki, Yasuhiro ; Yoshida, Tadashi

Signal Processing: Image Communication, 1992, Vol.4(2), pp.103-111 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/0923-5965(92)90017-A

Truy cập trực tuyến

2
Technical features of the JBIG standard for progressive bi-level image compression
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical features of the JBIG standard for progressive bi-level image compression

Hampel, Horst ; Arps, Ronald B. ; Chamzas, Christos ; Dellert, David ; Duttweiler, Donald L. ; Endoh, Toshiaki ; Equitz, William ; Ono, Fumitaka ; Pasco, Richard ; Sebestyen, Istvan ; Starkey, Cornelius J. ; Urban, Stephen J. ; Yamazaki, Yasuhiro ; Yoshida, Tadashi

Signal Processing: Image Communication, 4/1992, Vol.4(2), pp.103-111 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09235965 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0923-5965(92)90017-A

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...