skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inter-organizational knowledge acquisition and firms' radical innovation: A moderated mediation analysis

Xie, Xuemei ; Wang, Lijun ; Zeng, Saixing

Journal of Business Research, September 2018, Vol.90, pp.295-306 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2018.04.038

Truy cập trực tuyến

2
Inter-organizational knowledge acquisition and firms' radical innovation: A moderated mediation analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inter-organizational knowledge acquisition and firms' radical innovation: A moderated mediation analysis

Xie, Xuemei ; Wang, Lijun ; Zeng, Saixing

Journal of Business Research, 09/2018, Vol.90, C, pp.295-306 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01482963 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.04.038

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inter-organizational knowledge acquisition and firms' radical innovation: A moderated mediation analysis

Xie, Xuemei ; Wang, Lijun ; Zeng, Saixing

Journal of Business Research, 2018, Vol.90, p.295 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0148-2963 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2018.04.038

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...