skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the suppresive effect of sialic acid against prostaglandin E 2-mediated responses play the main role in its antiinfflammatory action?

Matsuda, R ; Itoh, H ; Tanihata, S ; Saitou, N ; Uchiyama, T

European Journal of Pharmacology, 1990, Vol.183(6), pp.2242-2243 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0014-2999 ; E-ISSN: 1879-0712 ; DOI: 10.1016/0014-2999(90)93779-P

Truy cập trực tuyến

2
Does the suppresive effect of sialic acid against prostaglandin E2-mediated responses play the main role in its antiinfflammatory action?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the suppresive effect of sialic acid against prostaglandin E2-mediated responses play the main role in its antiinfflammatory action?

Matsuda, R. ; Itoh, H. ; Tanihata, S. ; Saitou, N. ; Uchiyama, T.

European Journal of Pharmacology, 7/1990, Vol.183(6), pp.2242-2243 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00142999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0014-2999(90)93779-P

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...