skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of the selective reversible acetylcholinesterase inhibitor E2020 on extracellular acetylcholine and biogenic amine levels in rat cortex

Giacobini, E ; Zhu X, D ; Williams, E ; Sherman, K A

Neuropharmacology, February 1996, Vol.35(2), pp.205-11 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0028-3908 ; PMID: 8734490 Version:1

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of the selective reversible acetylcholinesterase inhibitor E2020 on extracellular acetylcholine and biogenic amine levels in rat cortex

Giacobini, E ; Zhu, X.-D ; Williams, E ; Sherman, K.A

Neuropharmacology, 1996, Vol.35(2), pp.205-211 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0028-3908 ; E-ISSN: 1873-7064 ; DOI: 10.1016/0028-3908(95)00157-3

Truy cập trực tuyến

3
The effect of the selective reversible acetylcholinesterase inhibitor E2020 on extracellular acetylcholine and biogenic amine levels in rat cortex
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of the selective reversible acetylcholinesterase inhibitor E2020 on extracellular acetylcholine and biogenic amine levels in rat cortex

Giacobini, E. ; Zhu, X.-D. ; Williams, E. ; Sherman, K.A.

Neuropharmacology, 2/1996, Vol.35(2), pp.205-211 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00283908 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0028-3908(95)00157-3

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...